Privacyverklaring

PRIVACY BELEID van INTRODUCE

1. Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw gegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. De verwerking start op het ogenblik dat we jouw gegevens ontvangen.
We hebben het hier over jou als kandidaat, (toekomstige) klant, leverancier, een andere betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1 Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website : https://www.introduce.be

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website van de Belgische Gegevensautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

INTRODUCE is actief in België en de maatschappelijke zetel is gelegen in Grote Baan 96 te 9920 Lovendegem en is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3. Hoe kan u ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

INTRODUCE heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je altijd contacteren op het bovenstaande adres of e-mailadres.

1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Introduce

Voor Introduce is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit: Gegevensbeschermingautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer INTRODUCE jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.

2.1. Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2. Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3. Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door INTRODUCE geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3).

Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5. Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de

sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de

instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij

over te dragen.

2.7. Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische

Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De

contactgegevens vind je hierboven in 1.4.

2.8. Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens

uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

  • via een brief op het adres : Grote Baan 96 te 9920 Lovendegem
  • per e-mail op het e-mailadres privacy@introduce.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct verwerken.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1. INTRODUCE moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

  • fiscaal recht
  • handelsrecht
  • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden.
  • Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2. INTRODUCE moet zijn contract met jou kunnen uitvoeren

Introduce moet zijn afspraken met jou als klant kunnen uitvoeren. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze afspraken administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren. Dit geldt eveneens als je leverancier van Introduce bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3. INTRODUCE verwerkt jouw persoonsgegevens als kandidaat met jouw toestemming. De missie van Introduce is om de juiste persoon (de zogenaamde kandidaat) aan de passende werkgever te matchen, onze kandidaten gedurende heel hun professionele carrière te begeleiden en dit zolang onze kandidaten dit wensen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Communicatie met jou omtrent openstaande functies die je mogelijks interesseren
  • Jou informeren over de algemene trends op de vacaturemarkt
  • Feedback aan je te vragen omtrent onze diensten

De persoonsgegevens van jou als kandidaat, voor ons kandidatenbeheer in het kader van rekrutering, selectie en nazorg, hebben wij opgeslagen in onze database. We volgen een integere strategie en een transparante communicatie, en om deze redenen streven we ernaar om jouw toestemming voor deze zelfde doeleinden te vragen en te verkrijgen gedurende een overgangsperiode tot 31 december 2020. De verwerking van jouw persoonsgegevens in dit kader is in de overgangsperiode op ons gerechtvaardigd belang gebaseerd opdat wij onze missie verder kunnen blijven uitvoeren. Mocht u bezwaar hebben tegen deze verwerking onder het gerechtvaardigd belang dan kan u ons altijd vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.

3.4. INTRODUCE verkoopt jouw persoongegevens niet

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1. Van onze zakelijke relaties

Onze zakelijke relaties zijn onze leveranciers, klanten en prospecten. Introduce verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mail adres, gsmnummer, geboortedatum, interesses en hobby’s, geslacht btw nummer en financiële informatie.

4.2. Van onze kandidaten

Van jou als kandidaat verwerken we de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail adres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal, foto, telefoon privé en/of mobiel, webprofiel (bijvoorbeeld linkedin profiel), burgerlijke staat, opleidingsniveau, talen en IT-kennis, professionele ervaringen, behaalde diploma’s, hobby, interesses, lidmaatschappen, huidig salarispakket. Deze verwerking is om je te kunnen identificeren, met je te communiceren en je optimaal te begeleiden gedurende heel je professionele carrière.

4.3. Van onze actieve prospects

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze diensten. We wensen hen dan ook op de hoogte te houden van deze diensten. Om met hen te communiceren en te identificeren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer en e-mailadres, interesses en hobby’s, geslacht

4.4. Persoonsgegevens via derde partijen

We kunnen ook persoonsgegevens verwerken via andere kanalen: referenties, linkedin profielen, … Wens je onze bronnen te kennen dan kan je ons altijd contacteren om deze op te vragen.

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de toepassing van de goede werking van onze IT systemen doen we beroep op externe dienstverleners. INTRODUCE werkt enkel met deze dienstverleners die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak verzekeren. Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden verplicht.

5.2. We bewaren jouw gegevens niet oneindig

INTRODUCE gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van onze kandidaten bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de kandidaat en INTRODUCE dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in. De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Introduce dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.